News&Event

On 25 October 2012 In Blog

งานสัมมนาที่จะทำให้ทุกท่านที่กำลังมองหา CRM Solution ได้รับความรู้ในการนำระบบงาน CRM มาปรับใช้ในการบริหารลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่เป็น Business to Consumer อย่างแท้จริง ตั้งแต่ต้นจนถึงการนำฐานข้อมูลลูกค้าเหล่านั้นไปต่อยอดกับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างแท้จริง ถ้าคุณ...

You are here: Home News & Events Items filtered by date: October 2012